สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate) เป็นสัตว์ชั้นสูง มีลักษณะเด่นคือ มีกระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของลำตัว สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้าง

 • ปลา (Fish) เป็น สัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจด้วยเหงือก มีทั้งปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็ง ปลาเลือดเย็น มีอะไรบ้าง
 • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (Amphibian) เป็นสัตว์ที่สามารถดำรงชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้ำ มีผิวหนังบางและชื้น หายใจด้วยเหงือกและปอด เมื่อตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำจะหายใจด้วยเหงือก เมื่อโตเต็มวัยจะหายใจด้วยปอด
 • สัตว์เลื้อยคลาน (Reptile) เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบก มีผิวหนังแห้ง มีเกล็ดหรือแผ่นหนังหุ้ม หายใจด้วยปอด สัตว์ที่ไม่มีขา
 • สัตว์ปีก (Bird) เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่สามารถบินได้ มีขนปกคลุมร่างกาย หายใจด้วยปอด
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูก มีขนหรือขนอ่อนปกคลุมร่างกาย หายใจด้วยปอด เป็นสัตว์เลือดอุ่น

ลักษณะทั่วไปของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลังมีลักษณะทั่วไปดังนี้

 • มีกระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของลำตัว
 • มีระบบประสาทส่วนกลางที่เจริญดี ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง
 • มีระบบกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีระบบย่อยอาหารที่สมบูรณ์ ช่วยให้ย่อยอาหารได้อย่างเต็มที่
 • มีระบบขับถ่ายที่มีประสิทธิภาพ ช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
 • มีระบบสืบพันธุ์ที่เจริญดี ช่วยให้สืบพันธุ์ได้

บทบาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อระบบนิเวศ

สัตว์มีกระดูกสันหลังมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ ดังนี้

 • เป็นผู้ผลิตอาหารให้กับสัตว์อื่นในระบบนิเวศ
 • เป็นผู้บริโภคอาหารระดับต่างๆ ในระบบนิเวศ
 • เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหาร
 • เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์

การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง

การจำแนกสัตว์ มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามลักษณะต่างๆ ดังนี้

 • การจำแนกตามประเภทของกระดูกสันหลัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • ปลากระดูกแข็ง
  • ปลากระดูกอ่อน
 • การจำแนกตามสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
  • สัตว์น้ำ
  • สัตว์บก
  • สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
 • การจำแนกตามลักษณะของผิวหนัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • สัตว์มีผิวหนังแห้ง
  • สัตว์มีผิวหนังเปียกชื้น
 • การจำแนกตามลักษณะของขน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • สัตว์มีขน
  • สัตว์ไม่มีขน
 • การจำแนกตามลักษณะของระบบหายใจ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
  • สัตว์ที่หายใจด้วยเหงือก
  • สัตว์ที่หายใจด้วยปอด
  • สัตว์ที่หายใจด้วยทั้งเหงือกและปอด

ปลาที่มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้าง สัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พบได้ในทุกสภาพแวดล้อมของโลก มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์

การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังตามการวิวัฒนาการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • สัตว์มีกระดูกสันหลังโบราณ (Ancient vertebrates) ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลังที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น ปลาแลมป์เพรย์
 • สัตว์มีกระดูกสันหลังยุคใหม่ (Modern vertebrates) ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • การปรับตัวของสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อสภาพแวดล้อม สัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละประเภทมีวิวัฒนาการและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตปลาที่มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้างที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ปลากระดูกอ่อนมีโครงร่างที่แข็งแรงและยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตในน้ำลึกได้ สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกมีผิวหนังบางและชื้น ช่วยให้สามารถหายใจด้วยเหงือกและปอดได้ สัตว์เลื้อยคลานมีผิวหนังแห้งและเกล็ด ช่วยให้สามารถกักเก็บน้ำในร่างกายได้ สัตว์ปีกมีปีกช่วยให้สามารถบินได้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
 • บทบาทของมนุษย์ต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง มนุษย์มีบทบาททั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตัวอย่างเช่น มนุษย์อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ใกล้สูญพันธุ์ ขณะเดียวกัน มนุษย์ก็ทำลายที่อยู่อาศัยและล่าสัตว์มีกระดูกสันหลังจนทำให้จำนวนประชากรลดลง

วิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลังวิวัฒนาการมาจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในยุคแคมเบรียนประมาณ 505 ล้านปีก่อน โดยสัตว์มีกระดูกสันหลังแรกเริ่มมีลำตัวอ่อนนุ่ม ไม่มีกระดูกสันหลัง และมีเหงือกเป็นอวัยวะหายใจ เมื่อเวลาผ่านไป สัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่มมีกระดูกสันหลังและโครงร่างที่แข็งแรงขึ้น ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้มากขึ้น กระดูกสันหลังมีลักษณะอย่างไร สัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละประเภทมีการวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต ตัวอย่างเช่น ปลากระดูกอ่อนวิวัฒนาการให้มีโครงร่างที่แข็งแรงและยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตในน้ำลึกได้ สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกวิวัฒนาการให้มีผิวหนังบางและชื้น ช่วยให้สามารถหายใจด้วยเหงือกและปอดได้ สัตว์เลื้อยคลานวิวัฒนาการให้มีผิวหนังแห้งและเกล็ด ช่วยให้สามารถกักเก็บน้ำในร่างกายได้ สัตว์ปีกวิวัฒนาการให้มีปีกช่วยให้สามารถบินได้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการให้มีขนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้

การอนุรักษ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการทำลายที่อยู่อาศัย มลพิษ และล่าสัตว์มากเกินไป ประเภทของสัตว์ มนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์มีกระดูกสันหลังโดยการป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายที่อยู่อาศัย ควบคุมมลพิษ และบังคับใช้กฎหมายห้ามล่าสัตว์ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยได้ประกาศให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เช่น เสือโคร่ง ช้าง และกระทิง เป็นสัตว์ป่าสงวน ซึ่งห้ามล่าหรือครอบครอง

การใช้ประโยชน์จากสัตว์มีกระดูกสันหลัง

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายอย่าง เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า เครื่องประดับ และแรงงาน ตัวอย่างเช่น ปลาเป็นอาหารที่สำคัญของมนุษย์ สัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เช่น งูเห่า นำมาใช้ทำยารักษาโรค ขนสัตว์บางชนิด เช่น ขนแกะ นำมาทำเสื้อผ้า เครื่องประดับ และแรงงาน ตัวอย่างเช่น ม้า ช้าง และวัว นำมาใช้ทำงาน เช่น การขนส่ง การเกษตร และการก่อสร้าง สัตว์มีอะไรบ้าง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังได้ตามความเหมาะสม เช่น ลักษณะเด่นของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละประเภท ตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังในแต่ละประเภท ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://typeanimal.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง