ไส้เดือน

ไส้เดือน สัตว์มหัศจรรย์จากธรรมชาติ

ไส้เดือน เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกหนอนปล้อง อยู่ในไฟลัมแอนเนลิดา (Annelida) พบได้ทั่วไปตามพื้นดิน พันธุ์ไส้เดือน ใต้กองใบไม้ หรือในแหล่งน้ำที่มีดินปนอยู่ ไส้เดือนมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยทำหน้าที่ย่อยสลายซากอินทรีย์ในดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น สายพันธุ์ไส้เดือน

ลักษณะทั่วไป

ไส้เดือนมีลำตัวยาวเรียว ไส้เดือนตัวใหญ่ แบ่งออกเป็นปล้องๆ ประมาณ 100-200 ปล้อง แต่ละปล้องมีกล้ามเนื้อเรียงกัน ไส้เดือนใหญ่ ช่วยให้ไส้เดือนเคลื่อนที่ได้ ไส้เดือนมีปากอยู่ด้านหน้าลำตัว ใช้กินซากอินทรีย์ต่างๆ เช่น ใบไม้ เศษอาหาร มูลสัตว์ เป็นต้น ไส้เดือนมีทวารหนักอยู่ด้านหลังลำตัว ไส้เดือนแดง

การสืบพันธุ์

ไส้เดือนมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ ไส้เดือนไทเกอร์ โดยทั่วไปไส้เดือนจะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ อาหารไส้เดือน โดยไส้เดือนตัวเมียจะแบ่งตัวออกเป็นสองตัวตรงกลางลำตัว แต่ละตัวก็จะกลายเป็นไส้เดือนตัวเต็มวัยได้ รูปไส้เดือน

ประโยชน์

ไส้เดือนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศและมนุษย์ ดังนี้ ไส้เดือนประโยชน์

 • ช่วยย่อยสลายซากอินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี
 • ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น โครงสร้างไส้เดือน
 • เป็นแหล่งอาหารของสัตว์หลายชนิด เช่น นก กบ เขียด เป็นต้น
 • สามารถนำไส้เดือนมาเลี้ยงเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ซึ่งมีประโยชน์ต่อพืช
ไส้เดือน

ที่อยู่อาศัยของไส้เดือน

ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินเป็นหลัก ไส้เดือนเกิดจากอะไร พบได้ทั่วไปตามพื้นดิน ใต้กองใบไม้ หรือในแหล่งน้ำที่มีดินปนอยู่ ไส้เดือนมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยทำหน้าที่ย่อยสลายซากอินทรีย์ในดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย ไส้เดือนหายใจทางไหน ระบายน้ำและอากาศได้ดี ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ไส้เดือนมีขาไหม

 • ไส้เดือนสามารถอาศัยอยู่ได้ในทุกสภาพดิน แต่มักพบมากในดินร่วนปนทรายที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส ไส้เดือนจะอาศัยอยู่บริเวณผิวดินในช่วงกลางคืนเพื่อหาอาหาร เมื่ออิ่มแล้วจะขุดรูลงไปในดินเพื่อหลบภัยจากศัตรูหรือความแห้งแล้ง
 • ไส้เดือนสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว ในการเคลื่อนที่ไส้เดือนจะงอตัวเป็นเกลียวแล้วปล่อยเมือกออกมาช่วยในการเคลื่อนที่ ไส้เดือนจะชอนไชดินเพื่อหาอาหารและหาที่อยู่ใหม่ ไส้เดือนดิน
 • ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก การที่ไส้เดือนอาศัยอยู่ในดินจะช่วยย่อยสลายซากอินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ไส้เดือนยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด เช่น นก กบ เขียด เป็นต้น ไส้เดือนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ปัจจัยที่มีผลต่อที่อยู่อาศัยของไส้เดือน

ปัจจัยที่มีผลต่อที่อยู่อาศัยของไส้เดือน ได้แก่ สัตว์ที่อยู่ใต้ดิน

 • สภาพดิน ไส้เดือนสามารถอาศัยอยู่ได้ในทุกสภาพดิน แต่มักพบมากในดินร่วนปนทรายที่มีความชื้นสูง
 • อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนคือ 20-25 องศาเซลเซียส
 • ความชื้น ไส้เดือนต้องการความชื้นในการดำรงชีวิต
 • อาหาร ไส้เดือนกินซากอินทรีย์ เช่น ใบไม้ เศษอาหาร มูลสัตว์ เป็นต้น
 • การอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของไส้เดือน
 • การอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของไส้เดือนสามารถทำได้โดย
 • รักษาความชุ่มชื้นของดิน
 • หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการเกษตร
 • ปลูกพืชที่อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุ
 • เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

การเลี้ยงไส้เดือน

การเลี้ยงไส้เดือนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนได้ ไส้เดือนที่นิยมนำมาเลี้ยง ได้แก่ ไส้เดือนแดง (Eisenia fetida) ไส้เดือนสายรุ้ง (Eisenia hortensis) และไส้เดือนยูคาลิปตัส (Perionyx excavatus) ลักษณะไส้เดือนดิน

อุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือน ได้แก่

 • กล่องเลี้ยงไส้เดือน
 • วัสดุรองพื้น เช่น ฟางข้าว ใบไม้แห้ง ขุยมะพร้าว เป็นต้น
 • อาหารสำหรับไส้เดือน เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ ใบไม้แห้ง เป็นต้น

ขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือน มีดังนี้

 • เตรียมกล่องเลี้ยงไส้เดือน โดยเจาะรูระบายอากาศรอบๆ กล่อง
 • ใส่วัสดุรองพื้นลงในกล่องเลี้ยงไส้เดือน
 • ใส่ไส้เดือนลงไปในกล่อง
 • ใส่อาหารสำหรับไส้เดือนลงในกล่อง
 • ดูแลไส้เดือนอย่างสม่ำเสมอ โดยรดน้ำให้วัสดุรองพื้นชุ่มชื้นอยู่เสมอ

ไส้เดือนจะเจริญเติบโตและผลิตมูลไส้เดือนออกมา ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักสำหรับพืชได้ งูดินมีพิษไหม

ไส้เดือน

สรุป

ไส้เดือนเป็นสัตว์มหัศจรรย์จากธรรมชาติที่มี การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน ประโยชน์ต่อระบบนิเวศและมนุษย์ การเลี้ยงไส้เดือนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนได้

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://typeanimal.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : สัตว์ที่หายใจทางผิวหนัง